ACREDITARE VET Erasmus+: 2021-1-RO01-KA120-VET-000045624

 

Scopul

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA, în calitate de beneficiar Acreditare VET Erasmus+: 2021-1-RO01-KA120-VET-000045624 în cadrul programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET) ORGANIZEAZĂ SELECȚIA ELEVILOR GRUPULUI -ȚINTĂ PENTRU PROIECTUL NR. 2022-1-RO01-KA121-VET-000062022, fluxul 1 și 2

 

Nr. 2450/ 15.09.2022

Aprobat în C.A. din 15.09.2022

CĂTRE ,

ELEVII DIN LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA

ANUNȚ

CONCURS DE SELECȚIE

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA, în calitate de beneficiar Acreditare VET Erasmus+: 2021-1-RO01-KA120-VET-000045624 în cadrul programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET) ORGANIZEAZĂ SELECȚIA ELEVILOR GRUPULUI -ȚINTĂ PENTRU PROIECTUL NR. 2022-1-RO01-KA121-VET-000062022, fluxul 1 și 2 după cum urmează:

- elevi de la calificarea Mecanic auto școală profesională;

- elevi de la calificarea Tehnician electrician-electronist auto liceal;

Elevii selectați vor completa fluxurile 1 și 2 sau vor constitui rezerve pentru ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN STRĂINĂTATE: în perioada: noiembrie-decembrie 2022 si martie-aprilie 2023 în Paphos, Cipru.

Transportul şi cheltuielile de subzistenţă vor fi suportate din bugetul proiectului finanţat de Comisia Europeană prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Objective 1 : Îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților și atitudinilor înglobate unităților de rezultate ale învățării tehnice specializate necesare integrării pe piata muncii. Objective 2 : Imbunatatirea exprimarii in limba engleza si a cunostintelor referitoare la terminologia profesionala;

Objective 3 : Imbunatatirea metodelor didactice moderne, europene, interactive, centrate pe elev utilizând în mod optim calculatoarele din şcoală în scop educational

Mobilitățile consta în pregătire practică și teoretică în Cipru, certificate prin Mobility Europass, astfel:

-fluxul 1-14 elevi: 7 elevi de la calificarea mecanic auto + 7 elevi de la calificarea Tehnician electrician-electronist auto Paphos, Cipru în perioada noiembrie-decembrie 2022.

-fluxul 1-14 elevi: 7 elevi de la calificarea mecanic auto + 7 elevi de la calificarea Tehnician electrician-electronist auto Paphos, Cipru în perioada martie-aprilie 2023.

Organizația intermediara este: OPEI, Paphos, Cipru.

Timpul de derulare a fiecărei mobilității va fi de 3 săptămâni = 90 ore de instruire practică conform competențelor profesionale ce se vor dobândi din modulele alese.

A. SELECŢIA STAGIARILOR VET:

Concursul de selecție va fi organizat în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare 2022-1-RO01-KA121-VET-000062022 : Anexa I Condiţii Generale Anexa II Descrierea proiectului - candidatura depusă pentru finanţare şi detalii privind tipurile de activităţi aprobate; Bugetul estimat al proiectului Anexa III Reguli financiare și contractuale Anexa IV Baremuri aplicabile Anexa V Modelele de contracte care vor fi folosite între Beneficiar și participanți, care reprezintă parte integrantă a contractului (Model de contract pentru mobilitate VET , Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare, Model acord de formare pentru mobilitate VET, Model program de lucru pentru mobilitate VET, Angajament de calitate pentru mobilitate VET si Model memorandum de înțelegere). care se gasesc la adresa https://www.erasmusplus.ro/formare-profesionala-vet-mobilitati și a a următoarelor acte normative:

1. Regulamentul UE nr.1288/2013 al Parlamentului și Consiliului European, privind derularea programului Erasmus + în perioada 2014-2020,

2. Regulamentul financiar aplicabil bugetului UE nr. 66/2012;

3. Ghidul programului Erasmus+ 2022;

4.Ghid pentru implemetarea proiectelor de mobilități în domeniul VET-2022.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:

• Participantul trebuie să fie elev în clasa a X sau a XI-a Școală profesională sau liceu în anul deplasării în mobilitate, cu specializările "Mecanic auto", " Tehnician electrician-electronist auto" si Operator la mașini cu comandă numerică.

• Candidatul nu a/beneficiază de altă finanţare din alte proiecte finanţate de UE, pentru efectuarea stagiului de practică;

•Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit .

CALENDARUL CONCURSULUI DE SELECȚIE

DATA

ACTIVITATEA

15.09- 30.09.2022

Depunerea portofoliilor

03 - 07.10.2022

Evaluarea portofoliilor

10-11.10.2022

Desfășurare concurs

12.10.2022

Afișarea rezultatelor

13.10.2022

Primirea contestațiilor și rezolvarea contestațiilor

14.10.2022

Afișarea rezultatelor finale

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :

Dosarul depus de către fiecare candidat va cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formular tip- ANEXA 1) adresată directorului unității școlare,

b) Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului;

c) CV model Europass/ european semnat de candidat;

d) copie CI;

e) document ce dovedeşte nivelul de studii/adeverinţă din care sa reiese profilul de studiu;

f) recomandarea profesorului care predă modulele ce cuprind competențele vizate a fi dezvoltate prin mobilitatea cursanților(formular tip-ANEXA 4);

g) recomandarea profesorului diriginte sau a consilierului școlar (formular tip-ANEXA 5);

h) adeverință care să ateste media la purtare în anul școlar trecut;

i) adeverință medicală emisă de medicul de familie și validată de medicul școlar, care să ateste starea de sănătate a elevului;

j) acordul părinților pentru participarea la selecție(formular tip-ANEXA 2)

k) angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului(formular tip-ANEXA 3)

NOTĂ: Înscrierea se va face în urma completării unei fişe de înscriere pusă la dispoziţie de Comisia de Selecţie;

Dosarele vor fi primite de coordonatorul de proiect şi membrii Comisiei de Selecţie; acestea vor primi un număr de înregistrare, în ziua depunerii acestuia;

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentata mai sus, într-un dosar cu șină;

Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

  • CRITERIILE DE PRESELECȚIE sunt:

- Apartenența la profilul grupului țintă;

- Depunerea dosarului în termenul limită stabilit;

- Respectarea integrală a structurii dosarului;

- Media la purtare cel puțin 9, în semestrul anterior depunerii dosarelor;

- Cunoașterea limbii engleze măcar la nivel A1;

Preselecția va fi realizată de managerul de proiect, prin analiza dosarelor.

Selecția se realizează în condițiile respectării egalității de șanse (etnie, sex, religie, dizabilități, categorie socială și orice alt criteriu), ținând cont de principiile nediscriminării, echitabilității, transparenței și a evitării oricărui conflict de interese.

PROBELE ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE SELECȚIE:

Selecția participanților la mobilitate se va face prin concurs organizat de unitatea școlară de către echipa de selecție numită prin decizie internă.

Concursul va consta din:

- un test scris și probă practică de evaluare a cunoștințelor relevante pentru modulele vizate prin proiect, cu pondere 50% din punctajul final;

- un interviu și test scris în limba engleză cu pondere 50% din punctajul final.

Vor fi selectaţi suplimentar 4 elevi/flux: câte 2 elevi pe lista de rezervă, pentru fiecare calificare în vederea completării grupului ţintă în cazul neparticipării elevilor selectaţi, la stagiul de practică.

Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.

Concursul se va desfășura la LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVA, în Laboratorul auto, în perioada 10-11.10.2022, după un program care va fi afișat pe data de 07.10.2022, la laborator.

NB. Elemente de departajare în cazul punctajelor egale:

• Rezultatele obţinute la concursuri de profil;

• Media la modulele de specialitate.

CERINȚE PENTRU PARTICIPANȚI ( în timpul și după finalizarea proiectului):

a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și culturală, care se va desfășura anterior perioadei de mobilitate;

b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de gestiune a proiectului;

c. elaborarea raportului la revenirea din mobilitate, conform formularului elaborat de A.N.P.C.D.E.F.P.;

d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în conformitate cu planului de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul proiectului.

BIBLIOGRAFIE:

1. PROBA PRACTICĂ DE SPECIALITATE:

1. Organe de mașini- Manual pentru clasa a X-a, Mariana Constantin, Ed. CD Press;

2. Tehnologii in mecanica motoarelor- manual pentru Școala de Arte și meserii, clasa a X-a

3. Mondiru Corneliu- Automobile Dacia, Bucureşti 1998, Ed.Tehnică;

4. Gheorghe Fraţilă, Mariana Fraţilă, Sterian Samoilă - Automobile. Cunoaştere, întreţinere şi reparare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008;

2. PROBA DE LIMBA ENGLEZĂ:

- Programa de limba engleză Nr 3488/23.03.2006;

- Georgeta Grigorescu, Irina Ghelmeci - Comunicare profesională în limba modernă, manual clasa a X-a, Editura CD. PRESS, 2011

- CERCAL, 2011 "Common European Framework of Reference for Languages": Learning, Teaching, Assessm.

B. EVALUAREA CANDIDATURILOR :

Selecția elevilor se va efectua după verificarea întrunirii tuturor criteriilor de eligibiliate a candidaților. Candidații neeligibili nu vor putea participa la probele de selectie.

· Evaluarea dosarului de candidatură

Criteriile de selecție sunt:

-înscrierea la termen;

-conține toate documentele solicitate;

-relevanța abilităților/calităților/experienței personale/profesionale înscrise în Curriculum Vitae (format european) pentru activităţile prevăzute în proiect. CV-ul trebuie semnat de către candidat;

-motivația participării la activitătile proiectului (rezultată din scrisoarea de motivație - originalitate, acuratețe, calitatea argumentării ideilor);

-caracterizarea de către profesorul diriginte - cu menționarea calităților elevului de adaptabilitate, socializare, lucru în echipă, creativitate, toleranță, seriozitate, credibilitate, rezistență la stres şi situația la învătătură;

Rezultatul evaluarii dosarului va fi RESPINS sau ADMIS;

· Concursul de selecție propriu zis constă în patru probe:

Probă scrisă și probă orală pentru evaluarea de cunoștințe la disciplinele a căror abilități urmează a fi îmbunătățite prin proiect;

Probă scrisă și probă orală la limba engleză care evaluează nivelul cunoștințelor lingvistice, precum și fluența și acuratețea limbajului.

Fiecare probă are pondere de 25%, iar punctajul final va fi media aritmetică a celor patru probe.

Grupul țintă va fi selectat în ordinea mediilor descrescătoare, restul elevilor rămânând pe o listă de rezervă.

După semnarea de către director și validarea rezultatelor în Consiliul de Administrație, rezultatele se vor afișa.

Pentru informații suplimentare despre proiect consultați site-ul https://liceulautocraiova.ro, Facebook Liceul Tehnologic Auto, Craiova.

Persoane de contact:

-prof. Troanță Nicoleta

-prof. Stănășel Georgică

Data afisării: 15.09.2022

Coordonator proiect, prof. Troanță Nicoleta

 

ANEXA 3

ANGAJAMENT DE DISPONIBILITATE FAŢĂ DE ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Subsemnatul(a) ......................................................................................................................................elev la LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, Craiova, CNP.......................................... domiciliat(ă) în ............................................................................................................ str.................................................................... nr. ......... bl. ...... ap. .... tel. fix ....................................tel. mobil ...................................................................

e-mail ......................................................................................., posesor(oare) al(a) actului de identitate CI seria .............. nr......................., eliberat de ....................................................... mă angajez ca, în cazul în care voi fi selectat(a) să particip în calitate de stagiar VET și beneficiar(a) în cadrul proiectului nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000062022, proiect finanţat de UE prin programul Erasmus +, să respect cerinţele programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de management al proiectului.

Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) despre obiectivele şi activităţile proiectului, și despre procedura de selecţie. Am luat la cunoștinţă că nerespectarea acestui angajament poate duce la eliminarea mea din grupul ţintă al proiectului și voi putea fi obligat de LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, beneficiar al proiectului, la plata cheltuielilor aferente formării mele.

Data: Semnătura,

ANEXA 4

Evaluare din partea profesorului de specialitate

Pentru înscrierea la concursul de selecţie în proiectul:

nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000062022

Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre această/acest elevă/elev, inclusiv o descriere a caracteristicilor şcolare şi personale. Suntem în special interesaţi să vă aflăm opinia în ceea ce priveşte capacităţile intelectuale, atitudinea faţă de învăţare, iniţiativa, capacitatea de a lucra în echipă, talentele speciale, entuziasmul său/implicarea în activităţi ale elevei/elevului. Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii, este binevenită.

Menţionarea detaliilor în acest chenar este opţională


Comparativ cu alţi elevi ai şcolii, evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce priveşte:

1 (insuficient)

2 (satisfăcător)

3 (bine)

4(foarte bine)

5 (excepţional)

Gândire creativă, originală

Atitudine faţă de studiu (spirit organizat, disciplinat, atent la detalii)

Capacitatea de a relaţiona cu membrii echipei

Rezultate obţinute la concursul de admitere

Rezultate obţinute la evaluările scrise

Implicare activă la orele de curs

Potenţial pentru dezvoltare profesională în domeniul auto

Nume şi prenume cadru didactic

Instituţia de învăţământ

Disciplina/disciplinele predată/predate

Data

Semnătura

ANEXA 5

RECOMANDARE din partea dirigentelui

Pentru înscrierea la concursul de selecţie în proiectul:

nr. 2022-1-RO01-KA121-VET-000062022

Liceul Tehnologic Auto

Numele şi prenumele elevei/elevului..................................................................................

Clasa: .....................................

Calificarea : ..................................................................

Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre această/acest elevă/elev, inclusiv o descriere a caracteristicilor şcolare şi personale. Suntem în special interesaţi să vă aflăm opinia dvs. în ceea ce priveşte capacităţile de relaţionare, motivaţia pentru implicarea în proiectele clasei/şcolii, integritatea, originalitatea, iniţiativa, capacitatea de a lucra în echipă, talentele speciale, entuziasmul elevei/elevului. Orice informaţie care poate diferenţia eleva/elevul de alţii, este binevenită. Menţionarea detaliilor în acest chenar este opţională Comparativ cu alţi elevi ai clasei din care face parte, evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce priveşte

Menţionarea detaliilor în acest chenar este opţională


Nr. absenţe nemotivate în anul şcolar 2021-2022:.............................

Nr. absenţe nemotivate în anul şcolar 2022-2022 până la momentul înscrierii la concursul de selecție:.............................

Media la purtare în semestrul II al anului școlar 20210-2022:.............................

Comparativ cu alţi elevi ai clasei din care face parte, evaluaţi pe o scară de la 1 la 5 acest elev, în ceea ce priveşte

1 (insuficient)

2 (satisfăcător)

3 (bine)

4 (foarte bine)

5 (excepţional)

Gândire creativă, originală

Motivaţia de a participa la activităţile clasei

Încredere în sine

Capacitatea de a lucra în echipă

Rezultate obţinute în coordonarea activităţilor

Relaţionarea cu ceilalţi colegi de clasă

Implicare activă în proiectele şcolii

Potenţial pentru dezvoltare profesional

Nume şi prenume cadru didactic

Instituţia de învăţământ

Disciplina/disciplinele predată/predate

Data

Semnătura

•Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit .

Despre noi

A{...}În anul 1864 Legea instrucţiunii publice a dat un impuls de seamă dezvoltării învăţământului românesc în conformitate cu cerinţele stadiului capitalist al societăţii româneşti care se afirma în acea perioadă. Această lege pune şi bazele învăţământului tehnic-profesional din ţara noastră. Ca urmare a acestei legi, în anii următori, sunt înfiinţate şcoli agricole, industriale și comerciale care, în mod eronat, sunt denumite şcoli reale. La 6 martie 1866, Costache Dima Popovici, unul dintre bogaţii negustori craioveni, îşi lasă averea, compusă din mai multe case în Craiova, precum şi câteva moşii în judeţele Dolj şi Romanaţi, în administraţia primăriei comunei Craiova ca, după moartea sa, "fără cea mai mică întârziere a pune în fapt fondarea unui institut de fete în casele mele, ce le destinez numai pentru aceasta, în care institut de creştere şi învăţământ se va ţine şeapte ani permanent douăzeci de fete (eleve) şi de va prisosi din venit să se mai adaoge numărul elevelor iar neprisosind să se mai scadă din fete ale părinţilor fără mijloace şi de bună naştere." În 1869, la doi ani după moartea lui Costache Dima Popovici, primăria oraşului Craiova trece la punerea în practică a prevederilor testamentare prin inaugurarea şcolii în localul de pe strada Mitropolit Firmilian nr.14.

 

ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE, STAGII DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ÎN STRĂINĂTATE 

© 2022 Toate drepturile rezervate Liceul Tehnologic Auto Craiova
Creat cu Webnode Cookies
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți